Η οσ­δέ­λnet, η σύγ­χρο­νη βι­βλιο­γρα­φι­κή βά­ση, που ανα­βαθ­μί­στη­κε πρό­σφα­τα σύμ­φω­να με τις διε­θνείς προ­δια­γρα­φές, πε­ρι­λαμ­βά­νει σχε­δόν το σύ­νο­λο των τί­τλων της ελ­λη­νι­κής εκ­δο­τι­κής πα­ρα­γω­γής. Απο­τε­λεί ένα αξιό­πι­στο ερ­γα­λείο, που εξα­σφα­λί­ζει εύ­κο­λη και γρή­γο­ρη πλο­ή­γη­ση στους επαγ­γελ­μα­τί­ες του βι­βλί­ου (εκ­δό­τες, βι­βλιο­πώ­λες, δη­μιουρ­γούς), στα μέ­λη της ακα­δη­μαϊ­κής και ερευ­νη­τι­κής κοι­νό­τη­τας, αλ­λά και στις ανα­γνώ­στριες και στους ανα­γνώ­στες.

Γνω­ρί­ζε­τε όμως όλες τις δυ­να­τό­τη­τες της βά­σης; Η οσ­δέ­λnet σχε­διά­στη­κε για να εξυ­πη­ρε­τεί κά­θε χρή­στη. Σας προ­τεί­νου­με να δη­μιουρ­γή­σε­τε τον ατο­μι­κό σας λο­γα­ρια­σμό,. Με τον ατο­μι­κό λο­γα­ρια­σμό, η οσ­δέ­λnet γί­νε­ται το δι­κό σας ηλε­κτρο­νι­κό ση­μείο ανα­φο­ράς, όπου μπο­ρεί­τε να συ­γκε­ντρώ­σε­τε κά­θε πλη­ρο­φο­ρία για τα βι­βλία που σας εν­δια­φέ­ρουν. Δη­μιουρ­γώ­ντας εύ­κο­λα και γρή­γο­ρα τις δι­κές σας λί­στες, μπο­ρεί­τε να αρ­χειο­θε­τή­σε­τε και να δια­τη­ρή­σε­τε τις πλη­ρο­φο­ρί­ες που σας εί­ναι χρή­σι­μες.

Αν εί­στε ανα­γνώ­στης μπο­ρεί­τε σε δια­φο­ρε­τι­κές λί­στες της επι­λο­γής σας να:

 • συ­γκε­ντρώ­νε­τε τους τί­τλους που έχε­τε δια­βά­σει,
 • ενη­με­ρώ­νε­στε για τις νέ­ες κυ­κλο­φο­ρί­ες που επι­θυ­μεί­τε να δια­βά­σε­τε,
 • εντο­πί­ζε­τε τί­τλους που κα­λύ­πτουν τις επαγ­γελ­μα­τι­κές, ακα­δη­μαϊ­κές ή προ­σω­πι­κές σας ανά­γκες,
 • ανα­ζη­τά­τε και να απο­θη­κεύ­ε­τε τα βι­βλία που θέ­λε­τε να χα­ρί­σε­τε,
 • απο­θη­κεύ­ε­τε βι­βλία για τα παι­διά σας ή να κα­τα­γρά­φε­τε εκεί­να που πά­ντα θέ­λα­τε να αγο­ρά­σε­τε, για τον κή­πο ή τις κα­τα­σκευ­ές σας και μέ­χρι τώ­ρα ση­μειώ­να­τε σε χαρ­τά­κια.

Αν εί­στε επαγ­γελ­μα­τί­ας και δια­τη­ρεί­τε φυ­σι­κό βι­βλιο­πω­λείο, δη­μιουρ­γώ­ντας τον ατο­μι­κό σας λο­γα­ρια­σμό, πέ­ραν όλων των πα­ρα­πά­νω, θα μπο­ρεί­τε σε λί­στες να απο­θη­κεύ­ε­τε πλη­ρο­φο­ρί­ες για:

 • να δια­μορ­φώ­νε­τε προ­τά­σεις βι­βλί­ων προς συ­γκε­κρι­μέ­νες κα­τη­γο­ρί­ες πε­λα­τών,
 • να έχε­τε έτοι­μες προ­τά­σεις, ανά ηλι­κια­κή κα­τη­γο­ρία,
 • να σχε­διά­ζε­τε προ­τά­σεις με βι­βλία που προ­ο­ρί­ζο­νται για δώ­ρα,
 • να δια­τη­ρεί­τε λί­στα με τους υπό έκ­δο­ση τί­τλους, τους οποί­ους θε­ω­ρεί­τε εν­δια­φέ­ρο­ντες για
 • το πε­λα­το­λό­γιό σας, ώστε να προ­γραμ­μα­τί­σε­τε τις πα­ραγ­γε­λί­ες σας εγκαί­ρως.

Αν πά­λι εί­στε εκ­δό­της, οι λί­στες σας βοη­θούν να απο­θη­κεύ­ε­τε πλη­ρο­φο­ρί­ες που θα σας διευ­κο­λύ­νουν στον σχε­δια­σμό του εκ­δο­τι­κού σας προ­γράμ­μα­τος, όπως:

 • τα υπό έκ­δο­ση βι­βλία στην Ελ­λά­δα,
 • τους με­τα­φρα­στές των ξε­νό­γλωσ­σων έρ­γων,
 • τους ει­κο­νο­γρά­φους που δεν γνω­ρί­ζε­τε,
 • τους φω­το­γρά­φους που θα χρεια­στεί να ανα­ζη­τή­σε­τε στο μέλ­λον,
 • τους δη­μιουρ­γούς και τα έρ­γα που ανή­κουν στον δη­μό­σιο το­μέα (public domain).

Κι όλα αυ­τά με εύ­κο­λη και γρή­γο­ρη πρό­σβα­ση, όπου κι αν βρί­σκε­στε, όποια ηλε­κτρο­νι­κή συ­σκευή κι αν χρη­σι­μο­ποιεί­τε, κα­θώς η οσ­δέ­λnet εί­ναι σχε­δια­σμέ­νη για να προ­σαρ­μό­ζε­ται σε κά­θε οθό­νη, ώστε η πλη­ρο­φο­ρία να εί­ναι ευα­νά­γνω­στη. Η δυ­να­τό­τη­τα δη­μιουρ­γί­ας ατο­μι­κού λο­γα­ρια­σμού δη­μιουρ­γή­θη­κε για τη δι­κή σας εξυ­πη­ρέ­τη­ση. Με τον τρό­πο αυ­τόν η οσ­δέ­λnet σας «θυ­μά­ται» και μπο­ρεί­τε εύ­κο­λα και από οπου­δή­πο­τε να απο­θη­κεύ­ε­τε online τις επι­λο­γές σας.

Περισσότερες πληροφορίες:

https://osdelnet.gr

https://www.osdel.gr/el

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ