ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ “ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ”

Δεκαετία του 20 


ΑΡΙΣΤΟΣ
ΚΑΜΠΑΝΗΣ

Κατάγεται
ἀπὸ τὴ Σίφνο, ἐγγενήθηκε στὸν Αἳ Γιάννη τὸ Ρέντη (μεταξὺ Ἀθήνας καὶ Περαία) καὶ
ζῇ στὴν Ἀθῆνα. Ἀπὸ τὸ 1900 ἐδημοσίευσε ποιήματα καὶ κριτικὲς σὲ περιοδικά. Ἐξέδωκε
καὶ τὸ φιλολογικὸ περιοδικὸ «Πάν». Πολλὲς μεταφράσεις του ἀπὸ τὰ Ἰταλικά,
Γαλλικὰ καὶ Ἀρχαία Ἑλληνικὰ ἐβγήκαν σὲ βιβλία. Τὰ ποιήματά του ἐβγήκαν σὲ τόμο
μὲ τὸν τίτλο «Προσφορὰ στὸν Ἥφαιστο». Τώρα ὁ Καμπάνης εἶναι διευθυντὴς τῆς ἐφημερίδας
«Πρωτεύουσα».

ΩΡΕΣ ΓΛΥΚΕΣ

Ὧρες
γλυκὲς τῆς σιωπῆς στὸ ἀπόμερό το σπίτι

ποῦ
δὲν τὸ φθάνει ὁ ἀντίλαλος τῆς ἄσχημης ζωῆς,

ἐρρέατε
ὅπως τὸ νερὸ τῶν ποταμῶν καθάριες

καὶ
τὴ σοφὴ γαλήνη σας δὲν τάραξε κανείς.

Τολίγο
φῶς ὡς ἔπεφτε στὸ σπίτι μέσα ὡραῖο,

ἐφώτιζε
τὴν ὄψι σου τὴν ἄρρωστη, ὢ ἐσύ,

ποῦ
ἡ ἐμορφιά σου ἀμάραντη ν’ ἀνθίζῃ θέλω πάντα

καὶ
νὰ προσφέρῃ πάντοτε μιὰ νέα ζωὴ κι ‘ αὐγή,

Ὧρες
γλυκές, ἀτάραχες στὸ σιωπηλό το σπίτι,

στὸ
ἡμίφως σας καὶ τὴν λεπτὴ ὀλίγη σας χαρά,

ξανανθισε
ἡ ἀγάπη μου κι ἐσκόρπισε τὸ ἐγώ της

ὡσὰν
τραγοῦδι κι ἄρωμα γύρω ἀπὸ μιὰ ὠμορφιὰ

 —-

    Εἶναι γενικὴ ἡ γνώμη πὼς κανένα λογοτεχνικὸ εἶδος δὲν εἶχε στὴν Ἑλλάδα τόση πρόοδο κατὰ τὰ

τελευταῖα χρόνια ὅσην ἡ λυρικὴ ποίηση. Πλῆθος νέοι ποιητὲς παρουσιάστηκαν μὲ ἀξιοσημείωτο ταλέντο κ ἔδωσαν νέο αἷμα στὴν ποίησή μας.
    Σ’ αὐτὴ τὴν Ἀνθολογία προσπαθήσαμε νὰ δώσουμε τὰ πιὸ χαρακτηριστικὰ δείγματα ἀπὸ τὴν ποίηση τῶν νέων μας ποιητῶν, δηλαδὴ ἐκείνων ποὺ πρωτοπαρουσιάστηκαν ἀπὸ τὸ 1900 ὡς τὸ 1920.
    Δὲ μποροῦμε νὰ ποῦμε πὼς οἱ πενήντα ποιητὲς τῆς Ἀνθολογίας αὐτῆς εἶναι οἱ μόνοι νέοι Ἕλληνες ποιητὲς τῶν εἴκοσι αὐτῶν χρόνων. Πιστεύουμε ὅμως πὼς εἶναι οἱ πιὸ χαραχτηριστικοί.
    Στὴν κατάταξη ἀκολουθήσαμε τὴ χρονολογικὴ σειρὰ τῆς πρώτης ἐμφάνιση κάθε ποιητή.